یبوست و هزار بیماری

یبوست منشا بسیاری از بیماریها است. باکتریهای بد روده در اثر یبوست رشد میکنند و هزاران بیماری ناشناخته درست مینمایند.

سردرد

سردردهاعلل مختلف دارند و تنها با معاینه دقیق و آشنایی با رشته های مختلف پزشکی میتوان علت آنها را کشف نمود.

زانو درد و علل عجیب آن

زانودردهاعلل مختلف دارند .تنها راه پیدا نمودن آن احاطه پزشک به رشته های مختلف پزشکی مرتبط با دردهای عضلانی و معاینه دقیق بیمار خصوصا گوارش او و نه عکس ام.آر.آی است.

ریشه کمر درد چیست؟

کمردردهاعلل مختلف دارند .تنها راه پیدا نمودن آن احاطه پزشک به رشته های مختلف پزشکی مرتبط با دردهای عضلانی و معاینه دقیق بیمارو نه عکس ام.آر.آی است.

شوک عصبی و هزاران بیماری

استرس را میتوان یا عامل ایجاد کننده بیماری و یا تشدید هر بیماری دانست. شوک عصبی ناشی از استرسهای بسیار شدید است  که در بدن حافظه نگاه میدارد و تمام کارکرد بدن را بهم میریزد.

یبوست منشا بسیاری از بیماریها است . باکتریهای بد روده در اثر یبوست رشد میکنند و هزاران بیماری ناشناخته ایجاد میکنند

کشفیات جدید در مورد نقش باکتریهای روده در ایجاد هزاران بیماری ، نظر پزشکان طب سنتی را در مورد اینکه منشا بسیاری از بیماریها از روده ها است را تایید نمود