Constipation


یبوست منشا بسیاری از بیماریها است. باکتریهای بد روده در اثر یبوست رشد میکنند و هزاران بیماری ناشناخته درست مینمایند.

headache


سردردهاعلل مختلف دارند و تنها با معاینه دقیق و آشنایی با رشته های مختلف پزشکی میتوان علت آنها را کشف نمود.

Knee pain


زانودردهاعلل مختلف دارند .تنها راه پیدا نمودن آن احاطه پزشک به رشته های مختلف پزشکی مرتبط با دردهای عضلانی و معاینه دقیق بیمار خصوصا گوارش او و نه عکس ام.آر.آی است.

Low back pain


کمردردهاعلل مختلف دارند .تنها راه پیدا نمودن آن احاطه پزشک به رشته های مختلف پزشکی مرتبط با دردهای عضلانی و معاینه دقیق بیمارو نه عکس ام.آر.آی است.

شوک عصبی و هزاران بیماری


استرس را میتوان یا عامل ایجاد کننده بیماری و یا تشدید هر بیماری دانست. شوک عصبی ناشی از استرسهای بسیار شدید است  که در بدن حافظه نگاه میدارد و تمام کارکرد بدن را بهم میریزد.

یبوست منشا بسیاری از بیماریها است . باکتریهای بد روده در اثر یبوست رشد میکنند و هزاران بیماری ایجاد میکنندناشناخته بسیاری هزار بیماری ناشناخته


کشفیات جدید در مورد نقش باکتریهای روده در ایجاد هزاران بیماری ، نظر پزشکان طب سنتی را در مورد اینکه منشا بسیاری از بیماریها از روده ها است را تایید نمود