شوک عصبی و هزاران بیماری

استرس را میتوان یا عامل ایجاد کننده بیماری و یا تشدید هر بیماری دانست. شوک عصبی ناشی از استرسهای بسیار شدید است  که در بدن حافظه نگاه میدارد و تمام کارکرد بدن را بهم میریزد.