headache


Category: headache

Date: یک‌شنبه, می 10, 2020

Country: USAسردردهاعلل مختلف دارند .این بیماری میتواند به دلایل اختلالت شیمیایی در بدن (که طب سنتی آن را نوعی سوء مزاج میداند)  مثل اختلالات هورمونی، سم باکتریهای روده، سموم محیطی و غیره و یا اختلالات روحی ناشی از استرسهای شدید و یا اختلالات فیزیکی مثل بد نشستن، عدم تحرک و غیره  ایجاد گردد. لذا درمان هر سردرد با دیگری فرق دارد و نباید فقط با مسکن آن را کنترل نمود. تشخیص علت سردرد گاهی بسیار سخت میشود و تنها راه پیدا نمودن آن احاطه پزشک به رشته های مختلف پزشکی مرتبط با دردهای عضلانی و معاینه دقیق بیماراست.