خرید سوالات استرس

$50.00
 • بررسی وضعیت ویژه شما با پرسشنامه
 • ارسال روش درست درمان آن به ایمیل شما
 • روی عکس یا دکمه سفید زیر کلیک کنید

خرید سوالات دیگر بیماری‌ها

$50.00
 • لطفا هر بیماری بجز بیماریهای گفته شده را دارید کلیک کنید
 • ارسال روش درست درمان آن به ایمیل شما
 • روی عکس یا دکمه سفید زیر کلیک کنید
 • بررسی وضعیت ویژه شما با پرسشنامه

خرید سوالات زانودرد

$50.00
 • بررسی وضعیت ویژه شما با پرسشنامه
 • ارسال روش درست درمان آن به ایمیل شما
 • روی عکس یا دکمه سفید زیر کلیک کنید

خرید سوالات سردرد

$50.00
 • بررسی وضعیت ویژه شما با پرسشنامه
 • ارسال روش درست درمان آن به ایمیل شما
 • روی عکس یا دکمه سفید زیر کلیک کنید
 • ارسال پاسخ از طیق ایمیل (یکبار)

خرید سوالات کمردرد

$50.00
question
 • بررسی وضعیت ویژه شما با پرسشنامه
 • ارسال روش درست درمان آن به ایمیل شما
 • روی عکس یا دکمه سفید زیر کلیک کنید

خرید سوالات یبوست

$50.00
 • بررسی وضعیت ویژه شما با پرسشنامه
 • ارسال روش درست درمان آن به ایمیل شما
 • روی عکس یا دکمه سفید زیر کلیک کنید